Khối Tài chính – Kế toán:

  • Ông Đỗ Thanh Tuấn – Kế toán trưởng

Khối Kinh doanh:

  • Ông Phan Quốc Phương – Giám đốc khối

Khối Kỹ thuật GPMB:

  • Ông Nguyễn Minh Hiếu – Giám đốc khối